Veel gestelde vragen Maritiem Masterplan

Ontdek de antwoorden op de meest gestelde vragen per programmalijn. Download de uitgebreide lijst met vragen en antwoorden onderaan deze pagina.

Digitaal Samenwerken – JMDP

Is bijdrage aan het JMDP een harde voorwaarde voor subsidietoekenning? Wat zijn de minimum verplichtingen?

Alle onderdelen van het Maritiem Masterplan hebben een minimale scoringsvoorwaarde van 50% (5 punten van de maximale 10 punten) om in aanmerking te komen voor toekennen van subsidie. Dit geldt dus ook voor Digitaal Samenwerken – JMDP. 

Zijn er succesvolle implementaties bekend uit andere sectoren? (Bouw, ruimte, scheepsbouw)

Jazeker!

 

Er zijn inmiddels al verschillende implementaties die al meerdere jaren operationeel zijn. Bijvoorbeeld het Smart Connected Supplier Network (SCSN) dat zich al meerdere jaren vooral richt op de maakbedrijven en toeleverancier ketens in de regio Brainport Eindhoven rondom ASML en Philips.

 

Andere voorbeelden van vergelijkbare implementaties zijn het Building Information Model (BIM) en het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving [link] dat als blauwdruk fungeert voor de bouwsector. Dit Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving heeft veel vergelijkbare kenmerken met de maritieme maakindustrie en wat we met Digitaal Samenwerken JMDP binnen het masterplan beogen.

 

Daarnaast wordt in diverse andere sectoren al data deelbaar gemaakt; zoals de hypothecaire sector [HDN], de verzekeringssector [SIVI] en wordt er in diverse sectoren gewerkt aan datadeel-infrastructuur zoals energie [MFF BAS], mobiliteit [DMI] en de logistiek [DIL]. 

Kan ik zelf bepalen met wie ik data deel?

Absoluut!

 

We kiezen bij het JMDP voor een vorm waar je als data-eigenaar volledige controle houdt over je eigen informatie. Dus ja, jij bepaalt straks zelf met wie je informatie deelt, voor hoe lang èn onder welke voorwaarden.  

Waarom is gekozen voor federatief data koppelen en niet voor het bouwen van oplossing met een platformarchitectuur?

Het programma wil voorkomen dat de maritieme sector afhankelijk wordt van één (IT) partij die vraag-en aanbod van data faciliteert en data voor partijen centraal beheert. Deze situatie is al duidelijk zichtbaar geweest in de B2C sector (bijvoorbeeld: taxi’s, grote web(retailers, berichtendiensten als What’s app, hotelreserveringen en maaltijdbezorging) en heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven in die sectoren. De les hieruit is dat data soevereiniteit (i.e. de mogelijkheid om controle te houden over je eigen data, met wie je die wilt delen en hoe je wilt uitwisselen met anderen) essentieel is.  

 

De technische infrastructuur die nodig is om data beschikbaar te stellen binnen JMDP zal daarom worden ontworpen op basis van een federatief model dat partijen in staat stelt om data en modellen en andere zaken toegankelijk te maken, zonder deze op één locatie te centraliseren. Bovendien regelt deze infrastructuur samen met de (nog te maken) afspraken eromheen, dat partijen zelf controle houden over met wie en onder welke voorwaarden zij data en modellen delen vanuit hun eigen systemen. Dit stimuleert privacy, bescherming en goed functionerende digitale koppelpunten (interoperabiliteit). 

Als ik niet ben geselecteerd als (partner in) O&D project – kan ik dan toch deelnemen aan het JMDP?

Ja, dat kan zeker!

 

De O&D projecten geven weliswaar richting aan de vereisten van het JMDP, maar worden in samenwerking met ketenpartijen uitgewerkt in het programma Digitaal Samenwerken – JMDP. Ook bedrijven die niet deelnemen aan een O&D project worden nadrukkelijk uitgenodigd hieraan bij te dragen. Dit kan via concrete use cases, een test of experiment, of een actieve bijdrage in de verschillende (nog te organiseren) werkgroepen waarin Digitaal Samenwerken – JMDP verder wordt vormgegeven.

Hoe meld ik mij aan voor deelname aan het programma Digitaal Samenwerken – JMDP?

Voor programma Digitaal Samenwerken – JMDP worden straks meerdere thematische overlegtafels en werksessies georganiseerd als onderdeel van community building. Daarnaast kun je zelf met een consortium aan de slag.

Ben je geïnteresseerd bij te dragen? Stuur een bericht naar mariel@maritiemmasterplan.nl. Wij gaan kijken hoe we je kunnen ondersteunen.

 

Meer informatie over programma inrichting, deelprojecten en aanmelden volgt later.

Welk probleem adresseert het programma Digitaal Samenwerken?

Het doel van het Maritiem Masterplan is het uitbouwen en versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Maritiem Masterplan biedt de sector een mogelijkheid om een leidende positie te nemen in de mondiale maritieme energietransitie. Digitaal samenwerken – JMDP is specifiek bedoeld als hefboom om benodigde samenwerking en innovatie te versnellen. 

 

De huidige werkwijze in de maritieme sector kenmerkt zich door geleidelijke innovatie op kleine schaal binnen individuele projecten tussen ketenpartners. Met het Maritiem Masterplan willen we juist grotere stappen gaan zetten en versnellen. Meer en beter digitaal samenwerken tussen ketenpartners zal die innovatieversnelling faciliteren.  

Op welke wijze kan ik straks deelnemen aan programma Digitaal Samenwerken – JMDP?

Naast deelname via de O&D projecten, worden er ook diverse werkstromen ingericht met vertegenwoordigers uit de maritieme sector. Deze werkstromen gaan helpen om de JMDP-vereisten uit te werken en/of om ze te beoordelen.

 

Daarnaast zijn pilotprojecten voorzien om platformfunctionaliteiten en resultaten in de praktijk te beproeven. Iedereen uit de sector die hier een bijdrage aan kan/wil leveren is uitgenodigd zich aan te melden voor deze werkgroepen. Meer informatie over projectinrichting, voorwaarden en aanmelden volgt later.

Energielijnen

Kan ervoor gekozen worden om de romp buiten Nederland te laten bouwen?

Ja, dat kan en is geen diskwalificatie. Het heeft echter wel negatieve invloed op de punten toekenning in beoordelingscriterium Ketensamenwerking. 

 

  1. Wat als er geen scheepsbouw capaciteit is in Nederland 

Als blijkt uit gedegen onderzoek dat de benodigde scheepsbouwcapaciteit niet in Nederland beschikbaar is dan zou een in het buitenland verkregen scheepsbouwcapaciteit geen negatieve impact hebben op de punten. Dit moet echter wel tijdig met het projectbureau MMP en de RVO worden gecommuniceerd om dit goed ruim van tevoren af te stemmen.  

  1. Kan de afbouw in het buitenland plaatsvinden met Nederlandse begeleiding? 

Het doel van het Maritiem Masterplan is in de Nederlandse Maritieme Maakindustrie te versterken. Als er toch besloten wordt om in het buitenland te bouwen dan moet er in het projectplan goed beschreven worden hoe de Nederlandse maritieme maakindustrie hier mee versterkt gaat worden.  

Moet het projectplan een concept van het demoschip bevatten?

Het ingediende project moet binnen 3 jaar, na toekenning subsidie, resulteren in een demonstratieschip. 

Valt bouwen van het schip/romp onder subsidiabele kosten?

Nee, de bouw van het schip valt niet onder de subsidiabele kosten.

Wat als de kosten hoger of lager uitvallen dan de in het projectplan verwachte kosten?

Dit wordt gezien als een ondernemersrisico. De begroting moet op een gedegen wijze worden vastgesteld. De RVO zal scherp zijn op abnormaliteiten in de begroting en wellicht om een toelichting vragen.  

Zijn energie efficiëntie maatregelen subsidiabele?

Energie- efficiëntiemaatregelen die essentieel zijn om de duurzame aandrijflijn operationeel te krijgen komen in aanmerking als subsidiabele kosten.  

 

Human Capital

Hoe gaan we met het HC programma bestaande leerlijnen versterken?

Binnen de MMP Learning Community gaan we het onderwijscurriculum vernieuwen op basis van de behoeften van de consortia en de resultaten uit de O&D projecten. We kijken daarbij bij alle relevante onderwijsniveau’s, met nadruk op MBO en HBO onderwijs.

Hoe kunnen we aanspraak maken op het Human Capital budget?

Het human capital budget is niet beschikbaar voor de consortia. De kosten van het onderwijs (ten behoeve van onderwijsversterking, zie ook FAQ nr 1) in het MMP worden direct vanuit het programma gefinancieerd.

Hoe verwerk ik mijn bijdrage aan de Human Capital programmalijn in mijn voorstel?

In het voorstel geef je concreet aan hoe je de samenwerking met de onderwijsinstellingen vorm wilt geven. Bijvoorbeeld door aan te geven hoe je samen wilt werken met het praktijkgericht maritiem onderzoek om samen met studenten (begeleid vanuit de onderwijsinstelling) te werken aan vraagstukken die relevant zijn voor het betreffende project en/of de brandstoflijn(en).

Gebruik de ‘menukaart’ zoals is opgenomen in de regeling als handvat, maar werk dus wèl uit hoe je hier invulling aan wilt geven. Het programmabureau (en de aangesloten onderwijsinstellingen) kan hierbij ondersteuning bieden. Wij adviseren nadrukkelijk om hier gebruik van te maken.

Human Capital is een integraal onderdeel voor een consortium voor de toekenning van een opdracht?

Dat klopt. De samenwerking met het onderwijs gebeurt door het gezamenlijke consortium.

Wordt er onderscheid gemaakt tussen onderzoek en onderwijs?

Ja. Een onderwijsinstelling die deel uitmaakt van het consortium met als primair doel het uitvoeren van onderzoek tbv het project, wordt onderdeel van het consortium en gefinancieerd uit het projectbudget.

 

Dit wordt niet gezien als een bijdrage aan het Human Capital programma (het consortium krijgt hiervoor geld, geen punten) Samenwerking met een onderwijsinstelling gericht op het versterken van het (maritiem) onderwijs verloopt via het Human Capital programma.

 

De kosten van de onderwijsinstelling worden separaat gefinancieerd en de instelling maakt gèèn onderdeel uit van het consortium. (het consortium krijgt hiervoor punten, geen geld). Een verbinding tussen beide is vanzelfsprekend mogelijk, maar dient zorgvuldig verwoord en verwerkt te worden in het voorstel zodat hierover geen verwarring optreed. Overleg hierover bij voorkeur met het programmabureau.